Skip to content

Cloetta AB (publ) har omförhandlat sina banklånevillkor

Efter en förbättring av finansieringsmöjligheterna på marknaden har Cloetta omförhandlat bolagets lånevillkor.

De ändrade villkoren innebär bland annat att lånekostnaderna minskar och den operationella flexibiliteten ökar. Vidare ges Cloetta möjlighet att lämna vinstutdelning så snart bolagets Net Debt/EBITDA multipel är lägre än 4,0 ggr efter den föreslagna utdelningen. Bolagets finansiella mål om att ha en Net Debt/EBITDA multipel om omkring 2,5 ggr, innan man lämnar utdelning, förblir dock oförändrat.
Förändringarna i lånevillkoren påverkar inte storleken eller löptiden på kreditfaciliteterna.
Cloetta utvärderar kontinuerligt sina långsiktiga finansieringsmöjligheter för att därigenom optimera kapitalstrukturen och de totala finansieringskostnaderna. Som en del av denna pågående process kan Cloetta komma att utvärdera möjligheterna att utge företagsobligationer.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 klockan 13.00.