Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport januari – mars 2024: Stabilt resultat trots historiskt högt kakaopris

”Jag är mycket glad att leverera ännu ett starkt kvartal trots att den miljö vi verkar i alltjämt påverkas av inflation på livsmedel och fortsatt makroekonomisk osäkerhet. Inflationstrycket varierar mellan olika branscher, men särskilt konfektyrindustrin fortsätter att påverkas av att råvarukostnaderna ökar med kakaopriset på rekordhöga nivåer”, kommenterar VD och Koncernchef Henri de Sauvage-Nolting.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,1 procent till 2 094 Mkr (1 973) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 0,4 procent
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 3,6 procent under kvartalet
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 11,7 procent under kvartalet
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 192 Mkr (200). Rörelseresultatet uppgick till 193 Mkr (178), påverkat av jämförelsestörande poster om 1 Mkr (-22)
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 152 Mkr (184)
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 40 Mkr (16)
 • Periodens resultat uppgick till 107 Mkr (65), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,37 kr (0,23) såväl före som efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 149 Mkr (24)
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,6 ggr (2,0)

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 4 april 2024 utsåg styrelsen Katarina Tell till tillträdande VD och koncernchef
 • Cloettas årsstämma, som hölls den 9 april 2024 i Stockholm, godkände en oförändrad utdelning om 1,00 kr (1,00)

Se bifogad rapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation fredagen den 26 april 2024 kl 10.00 (CEST).

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Vänligen försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: creo-live.creomediamanager.com/6822e4d0-5096-44ca-916c-f60fc53ebd12. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

 

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-26 07:30 CET.

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 96 59 40
ir@cloetta.com