Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2020

Början av året negativt påverkad av COVID-19
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 2,6 procent till 1 518 Mkr (1 559), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 149 Mkr (164). Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (99). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 152 Mkr (166).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 Mkr (154).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,4).
  • Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19, beslöt styrelsen att dra tillbaka sitt förslag om en utdelning om 1 kr per aktie.
  • Den förväntade påverkan från COVID-19 är att efterfrågan på förpackade märkesvaror kommer att vara lägre under det andra kvartalet och att efterfrågan på lösviktsgodis kommer att minska kraftigt. Cloetta bedömer också att rörelseresultatet, justerat, för andra kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Fredagen den 24 april klockan 10.00
Telefonkonferens
Ring in på 08 566 427 06 . Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 24 april kl 10.00 (CET). Information finns tillgänglig på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00 (CET).

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.