Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2021

Ett starkt kvartal för Förpackade märkesvaror medan Lösvikt var fortsatt påverkad av covid-19, trots ökad påskförsäljning.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 7,9 procent till 1 398 Mkr (1 518), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 3,7 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 2,5 procent under kvartalet: 2,7 procent i januari, –0,1 procent i februari och 3,8 procent i mars.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis minskade organiskt med 22,9 procent under kvartalet: –38,5 procent i januari, –38,1 procent i februari och 13,4 procent i mars.
  • Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (149). Periodens resultat uppgick till 106 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 111 Mkr (152).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 135 Mkr (175).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till –24 Mkr (–23).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 Mkr (67).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,8 ggr (2,4).
  • Efter kvartalets utgång refinansierade Cloetta sina lån med befintliga banker i upp till fyra år. Cloetta har också beslutat att investera ytterligare cirka 130 Mkr i förpackningsteknologi.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 23 april kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Please make sure you are connected to the phone conference by calling in and register a few minutes before the conference begins.
Telefonkonferens
Ring in på 08 505 583 58. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021, kl 08.00.

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.