Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2: april – juni 2020

Förbättrad försäljning under andra halvan av kvartalet samtidigt som den negativa EBIT-påverkan delvis lindrades av fasning av produktionskostnader till det tredje kvartalet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 21,9 procent till 1 237 Mkr (1 583), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 0,7 procent.
  • Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med 6,3 procent under kvartalet: 3,6 procent i april, 16,6 procent i maj men ökade med 1,5 procent i juni.
  • Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med 58,5 procent under kvartalet: 70,5 procent i april, 60,2 procent i maj och 41,1 procent i juni.
  • Rörelseresultatet uppgick till 105 Mkr (159). Periodens resultat uppgick till 108 Mkr (97). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 110 Mkr (161). Den negativa påverkan på rörelseresultatet lindrades delvis av att omkring 35 Mkr av undertäckningen av fasta kostnader till följd av lägre produktionsvolymer kommer att påverka det tredje kvartalet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –39 Mkr (–3).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,6 ggr (2,7).
  • Cloetta förväntar sig att försäljningen av både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis gradvis kommer att fortsätta att förbättras i takt med att COVID-19-restriktionerna lättar. Vidare gör Cloetta bedömningen att det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år men därefter gradvis stärkas och nå tvåsiffriga marginaler mot slutet av året.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation

Tisdagen den 14 juli klockan 10.00

Telefonkonferens

DK: +45 781 501 10
FI: +358 931 583 77
SE: +46 8 505 583 59
UK: +44 333 300 9031
Ring in på 08 505 583 59. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation tisdagen den 14 juli kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020, kl 08.00.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.