Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2: april – juni 2023

Cloetta rapporterar fortsatt stark tillväxt inom både Förpackade märkesvaror och Lösviktsgodis, tillsammans med ett stärkt resultat.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 22,9 procent till 1 998 Mkr (1 626) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 6,2 procent.
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 14,8 procent under kvartalet.
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 22,4 procent under kvartalet.
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 191 Mkr (162). Rörelseresultatet uppgick till 182 Mkr (-61), påverkat av jämförelsestörande poster om -9 Mkr (-223), som huvudsakligen är relaterade till den nya fabriksanläggningen.
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 186 Mkr (154).
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 5 Mkr (8).
 • Periodens resultat uppgick till 73 Mkr (-94), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,26 kr (-0,33) såväl före som efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83 Mkr (-78).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,3 ggr (2,4).

Händelser under och efter kvartalets utgång

 • Cloetta har förlängt löptiderna för sina nuvarande lånefaciliteter med ett år med sitt befintliga bankkonsortium. De förlängda lånefaciliteterna förfaller under 2025-2027.
 • Efter kvartalets utgång har styrelsen beslutat om återköp av egna B-aktier för att möjliggöra leverans av aktier under Cloettas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

Se bifogad rapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation fredagen den 14 juli 2023 kl 10.30 (CEST).
Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: creo-live.creomediamanager.com/1f26eb76-8eb1-41bb-8c54-fc1f73845c21. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl 07.30.

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.