Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2018

Fortsatt tillväxt inom varumärken och förbättrad EBIT
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,2 procent till 1 538 Mkr (1 505), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar med 5,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 180 Mkr (169). Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 132 Mkr (108). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 194 Mkr (169).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 250 Mkr (135).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,48 ggr (2,63).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 26 oktober kl 10.00 CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.