Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: juli-september 2022

För sjunde kvartalet i rad rapporterar Cloetta tillväxt i Förpackade märkesvaror och fortsatt lönsam tillväxt inom Lösviktssegmentet. Ytterligare prishöjningar genomfördes under kvartalet för att kompensera för den fortsatta kostnadsinflationen samtidigt som volymerna bibehölls.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,8 procent till 1 798 Mkr (1 566) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,3 procent.
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 10,2 procent under kvartalet.
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 15,7 procent under kvartalet.
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 188 Mkr (180). Rörelseresultatet uppgick till 186 Mkr (179).
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 186 Mkr (171).
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 2 Mkr (9).
 • Periodens resultat uppgick till 130 Mkr (136), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,45 kr (0,47) såväl före som efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 289 Mkr (281).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,2 ggr (2,5).

Händelser under och efter kvartalets utgång

 • Cloetta genomförde ett investerarevent för att uppdatera marknaden om bolagets investering i en ny fabriksanläggning i Nederländerna.
 • Efter samråds- och informationsprocessen med European Works Council och lokala fackföreningar har styrelsen beslutat att gå vidare med investeringen i en ny fabriksanläggning i Nederländerna.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via en telefonkonferens med webpresentation torsdagen den 27 oktober klockan 11.00.

Telefonkonferens

Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Direktsändningen finns tillgänglig på: http://creo-live.creomediamanager.com/d271aec4-71d1-459f-a99d-30ff6a0368df. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022, kl 07.30.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.