Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2019

Fortsatt tillväxt inom förpackade märkesvaror och förbättrad lönsamhet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 4,6 procent till 1 722 Mkr (1 646), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,0 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (159). Periodens resultat uppgick till 172 Mkr (159). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 216 Mkr (174).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten1 uppgick till 318 Mkr (288).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,2 ggr (2,3).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,00) per aktie.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation onsdagen den 29 januari kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 08.00 (CET).

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.