Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2020

Åtgärder vidtagna för att mildra effekterna av COVID-19 då den tidigare försäljningsåterhämtningen övergick till en ny avmattning under kvartalet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 14,9 procent till 1 466 Mkr (1 722), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 2,6 procent.
  • Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med –3,6 procent under kvartalet: –1,4 procent i oktober –3,4 procent i november och –6,8 procent i december.
  • Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med –35,9 procent under kvartalet: –38,5 procent i oktober –30,1 procent i november och –38,4 procent i december.
  • Rörelseresultatet uppgick till 121 Mkr (209). Periodens resultat uppgick till 83 Mkr (172). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 123 Mkr (216).
  • Effekten av COVID-19 på lösviktsverksamheten ledde till en negativ EBIT om cirka 135 Mkr under 2020.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 315 Mkr (318).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,7 ggr (2,2).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kronor (0,50) per aktie för räkenskapsåret 2020.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation torsdagen den 28 januari 2021 kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Telefonkonferens
Ring in på 08 505 583 66. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021, kl 08.00.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.