Skip to content

Cloetta drar tillbaka utdelningsförslag och uppdaterar om effekter från COVID-19

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie. Vidare bedömer Cloetta att risken för negativ finansiell påverkan från slutet av mars har ökat väsentligt.

Inom Cloetta pågår ett omfattande arbete för att begränsa ytterligare virusspridning i samhället, där högsta prioritet är våra medarbetares, kunders och konsumenters hälsa och säkerhet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar när det behövs, samtidigt som vi strävar efter att mildra eventuella störningar för vår verksamhet.
I en tidigare uppdatering kommenterade Cloetta att kundernas efterfrågan av lösviktsgodis tillfälligt kommer att kunna påverkas negativt. Till följd av den senaste utvecklingen, med ett avbrutet kontrakt på lösviktsgodis i Sverige samt åtgärder vidtagna av ytterligare dagligvaruhandlare för att minska större grupper av människor framför lösgodishyllor i butik, bedömer Cloetta att kundernas efterfrågan på lösviktsgodis temporärt kommer minska kraftigt. Cloetta förväntar sig även en negativ påverkan från tillfällig stängning av försäljningskanaler som underhållning och travel retail. Detta bedöms delvis mildras av fortsatt efterfrågan från kund på förpackade märkesvaror inom livsmedelshandel och e-handel. I dagsläget har vi fortfarande en fungerande försörjningskedja och med en lägre efterfrågan från kund på lösviktsgodis ställs nu produktionen om mot förpackade märkesvaror.
Med anledning av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 och möjliga statliga åtgärder, är det för tillfället inte möjligt att förutse den fulla potentiella inverkan på vår verksamhet. Givet den snabba spridningen av coronaviruset och dess påverkan på de marknader där Cloetta har betydande närvaro och de valutor koncernen är exponerad mot, bedömer vi däremot att risken för negativa effekter har ökat väsentligt.
Givet det osäkra marknadsläget prioriterar styrelsen att bolagets starka finansiella ställning upprätthålls. Följaktligen har styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 1,00 krona per aktie. Styrelsen uttrycker sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats.
Denna information är sådan som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2020  kl. 20.00 CET.
 
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.