Skip to content

Cloetta emitterar femårigt obligationslån om 1.000 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Cloetta har idag emitterat ett femårigt säkerställt obligationslån om 1.000 Mkr. Obligationslånet löper med en kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 3,10 procent och förfaller i september 2018. Cloetta kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.
“Detta är första gången som Cloetta emitterar en obligation och vi är mycket nöjda över intresset från investerare vilket ledde till att erbjudandet blev övertecknat flera gånger. Utgivandet av obligationen kommer att diversifiera och förlänga Cloettas finansiering samtidigt som den operationella flexibiliteten ökar. Vi avser att använda emissionslikviden för att refinansiera delar av existerande banklån”, säger Danko Maras, CFO, Cloetta.
Handelsbanken Capital Markets har tillsammans med Nordea Markets varit rådgivare och arrangörer för emissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2013 klockan 15.00.

Kontakter

  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08
  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33