Skip to content

Cloetta emitterar obligationer, offentliggör prospekt och noterar obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Cloetta AB (publ) offentliggjorde den 6 september 2013 en emission av säkerställda företagsobligationer om totalt 1 000 Mkr med en löptid om fem år och ett slutligt förfall i september 2018. Obligationerna löper med en kupongränta motsvarande STIBOR (3 månader) + 3,10 %.

I enlighet med villkoren för företagsobligationerna har dessa blivit emitterade, noterade samt upptagna till handel på marknaden för företagsobligationer vid NASDAQ OMX Stockholm idag, den 17 september 2013.
I samband med noteringen och upptagandet till handel har styrelsen i Cloetta upprättat ett prospekt avseende företagsobligationerna. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Cloettas hemsida (www.cloetta.com).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2013 klockan 11.00.

Kontakter

Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 11
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33