Skip to content

Cloetta förvärvar Candyking

Cloetta har ingått avtal om att förvärva Candyking Holding AB (”Candyking”) – en ledande konceptleverantör inom lösviktsgodis i Norden och Storbritannien. Förvärvet stärker Cloettas position inom lösviktsgodis och skapar betydande synergier. Detta är i linje med strategin att växa inom kategorin då det är en viktig och i flera länder växande del av konfektyrmarknaden.

”Förvärvet av Candyking kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Danmark, Norge och Storbritannien. Cloetta kommer att kunna utveckla Candykings varumärke och produkterbjudande för att därigenom erbjuda en attraktiv kund- och konsumentupplevelse. Förvärvet stärker också vår position inom natursnacks med varumärket Parrots. Därtill finns betydande kostnadssynergier som gör förvärvet attraktivt” säger Danko Maras, CFO och avgående t.f. VD i Cloetta.

Candyking erbjuder butiker ett helhetskoncept inom lösviktsgodis som inkluderar produkter, inredning samt butiks- och logistiktjänster. Candyking har ingen egen produktion, utan köper produkter från olika leverantörer. Företaget har idag ca 8 000 försäljningsställen i sju länder. Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark är de största marknaderna. Övriga marknader är Finland, Irland och Polen. Candyking har ca 370 medarbetare.
Candykings försäljning (inklusive dansk skatt) uppgick till ca 1 300 Mkr på rullande 12-månaders basis per det tredje kvartalet 2016. Underliggande EBITDA uppgick till ca 70 Mkr och underliggande EBIT till ca 30 Mkr.
Candykings varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen och Candyking Favourites. Företaget är också en ledande lösviktsaktör inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrots.
Förvärvet förväntas skapa betydande synergier som gradvis kommer att realiseras under åren 2017 – 2020. Synergierna skapas inom administration, inköp, logistik, försäljning och genom insourcing av produktion. Det slutliga utfallet av synergier är beroende av volymutvecklingen. Cloetta avser att efter affären genomförts återkomma med information avseende förväntade synergier och engångskostnader. Cloetta-koncernens mål om en underliggande EBIT-marginal på 14 procent ligger fast.

Transaktionen

Cloetta har avtalat om att förvärva 100 procent av aktierna i Candyking samt 100 procent av Candykings utestående obligationer och andra skulder. Den initiala köpeskillingen uppgår till 325 Mkr på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 225 Mkr baserat på utfallet av Cloettas och Candykings sammantagna försäljningsvolym inom lösviktsgodis och lösviktsnaturgodis i Norden, Storbritannien och Polen under 2018. Säljare av aktierna är Candykings VD, Dani Evanoff. Merparten av den initiala köpeskillingen och den möjliga tilläggsköpeskillingen kommer att tillfalla innehavarna av Candykings utestående obligationslån om nominellt 750 Mkr. I samband med att tillträde sker i förvärvet kommer Candykings obligationer att avnoteras från Nasdaq Stockholm samtidigt som Cloetta utger ett instrument för tilläggsköpeskillingen till befintliga obligationsinnehavare som berättigar till eventuell framtida tilläggsköpeskilling. Instrumentet kommer att registreras hos Euroclear för att underlätta distributionen av eventuell tilläggsköpeskilling till de befintliga obligationsinnehavarna.
Transaktionen är föremål för tillstånd från den svenska konkurrensmyndigheten.

Finansiering

Förvärvet kommer att finansieras genom att utnyttja Cloettas tillgängliga kassa och befintliga kreditfaciliteter.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till Cloetta och Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare. KPMG bidrog med stöd avseende finansiell due diligence.

Telefonkonferens och webpresentation

En telefonkonferens och webpresentation med Danko Maras, CFO och avgående t.f. VD och koncernchef kommer att hållas idag kl.15.00. De som önskar delta är välkomna att ringa in på telefonnummer 08-566 426 90.

Webpresentation

Länk till livesändningen kommer att publiceras på www.cloetta.com
Presentationen kommer att hållas på engelska. Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. En ljudinspelning kommer att publiceras på www.cloetta.com
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 13.30 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.