Skip to content

Cloetta ökar sitt engagemang för klimatåtgärder med godkända vetenskapligt baserade klimatmål

Cloetta har satt upp nya ambitiösa klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Målen har nu godkänts av Science Based Targets initiative.

Genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative sätter Cloetta upp mål baserade på den senaste klimatvetenskapen. Cloetta har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 och 3 med 46 procent till 2030, med 2019 som basår.

Målen har granskats och godkänts av Science Based Targets initiative, ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) samt World Wildlife Fund for Nature (WWF). Initiativet stöder företag att sätta upp ambitiösa utsläppsminskningsmål för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C över förindustriella nivåer samt fortsätta arbeta för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C, vilket är i linje med Parisavtalet.

”Att sätta upp ambitiösa klimatmål kräver en stegvis förändring i hur vi som företag agerar och tar ansvar för vårt klimatavtryck. Det kommer att uppmuntra och kräva samarbete genom hela företaget och leverantörskedjan”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta. ”Vårt klimatåtgärdsprogram är en viktig del av den här resan, eftersom det engagerar hela organisationen i arbetet för att nå vårt utsläppsminskningsmål på 46 procent till 2030.”

Att nå våra vetenskapligt baserade klimatmål innebär att vi behöver se till varje del av företaget för att identifiera möjliga sätt att minska negativ klimatpåverkan. Cloetta ska uppnå sina mål genom att eliminera växthusgaser med stor påverkan från produkter samt förbättra effektiviteten genom hela verksamheten och vår leverantörskedja. Den kommunicerade intentionen att investera i en hållbar, nyetablerad fabrik i Nederländerna skulle vara ett annat viktigt initiativ för att nå klimatmålen.

”Idag välkomnar vi Cloettas vetenskapligt baserade klimatmål som är förenliga med att begränsa uppvärmningen till 1,5°C", säger Luiz Amaral, VD för Science Based Targets initiative. ”Ambitionen med Cloettas mål är i linje med behovet för den globala ekonomin att snabbt minska utsläppen. De är ett föredöme i sin bransch och jag uppmanar andra i dess sektor att sätta upp egna mål.”

För mer information om Cloettas hållbarhetsagenda, besök: https://www.cloetta.com/sv

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.