Skip to content

Cloetta överväger att stänga fabriken i Dieren

Cloettas förvärv av Locawo B.V. (Lonka) i juli 2015 gör det möjligt att skapa kostnadsbesparingar.

Cloetta är verksamt på en marknad med stor konkurrens och måste därför ständigt vara kostnadseffektivt. Förvärvet av Lonka skapar synergier inom administration, försäljning, inköp och produktion. Cloetta har utvärderat hur kostnadsbesparingar kan uppnås genom stängning av fabriken i Dieren, Nederländerna. Fabriken har 34 medarbetare.

Det är Cloettas avsikt att stänga fabriken i Dieren i slutet av 2016 och flytta produktionen till fabriken i Levice, Slovakien. Fabriken i Levice kommer att byggas ut som en del av flytten. Därutöver skapar flytten möjlighet att insourca ytterligare produktion till fabriken i Levice.

Den föreslagna stängningen av fabriken och flytt av produktion skulle innebära engångskostnader och investeringar i anläggningstillgångar om sammantaget cirka 120 Mkr. Huvuddelen av kostnaderna samt investeringarna uppstår under 2016.

Stängningen av fabriken i Dieren, insourcing av produktion samt synergier inom administration, försäljning och inköp från förvärvet av Lonka skapar årliga besparingar om minst 35 Mkr.

Besparingarna kommer att ha en gradvis effekt under 2016 och förväntas under 2017 bidra till Cloettas målsättning om en justerad EBIT-marginal om 14 procent. Full effekt av besparingarna förväntas 2018.

Cloetta kommer att inleda överläggningar med de lokala fackföreningarna och European Works Council.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 klockan 08.40.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.