Skip to content

Cloetta överväger att stänga fabriker i Gävle, Aura och Alingsås samt effektivisera lagerverksamheten

 
Samgåendet mellan Cloetta och LEAF kombinerat med överkapacitet i koncernens produktionsstruktur, gör det möjligt att förbättra koncernens effektivitet. Cloetta är dessutom verksam på en mogen marknad med stor konkurrens och måste därför ständigt minska sina kostnader. Cloetta har analyserat hur koncernen kan uppnå besparingar genom nedläggning av fabriker och flytt av produktion till andra fabriker inom Cloetta. Analysen utmynnar i ett förslag som skulle innebära en total engångskostnad om 320 – 370 Mkr och ge en årlig besparing om cirka 100 Mkr på EBITDA-nivå.
Cloettas avsikt är att stänga fabrikerna i Aura i Finland, Gävle och Alingsås i Sverige samt flytta merparten av produktionen till Levice i Slovakien och Ljungsbro i Sverige. Avsikten är att stänga Aura och Alingsås i början av 2013 och Gävle i början av 2014. Dessutom planeras lagerlokalerna i Malmö, Sverige och Slagelse, Danmark, kunna läggas ut på entreprenad och konsolideras till en ny lagerlokal i södra Sverige.
”Samgåendet mellan Cloetta och LEAF möjliggör en ännu mer kostnadseffektiv produktions- och distributionsstruktur. Därutöver har vi överkapacitet i vår produktion vilket gör det nödvändigt att reducera antalet fabriker”, säger Bengt Baron, VD för Cloetta.
Avsikten är att flytta produktionen av Ahlgrens bilar från Gävle till Ljungsbro och resterande produkter från Gävle till Levice, Slovakien. Planen är dessutom att flytta produktion från Aura och Alingsås till andra fabriker i Europa. Totalt är det cirka 345 anställda som kan beröras av de föreslagna åtgärderna, varav cirka 150 i Gävle, 140 i Aura och cirka 30 i Alingsås, samt cirka 25 anställda inom lagerverksamheten.
”Det är alltid tråkigt att föreslå nedläggningar av fabriker, men stenhård konkurrens kräver att vi kan fortsätta att producera produkter av hög kvalitet och till låg kostnad”, säger Bengt Baron.
Den föreslagna nedläggningen av fabrikerna och flytt av produktion skulle innebära totala kostnader om 320-370 Mkr, inklusive eventuella nedskrivningar, varav en betydande del av kostnaderna skulle belasta rörelseresultatet under 2012 och betraktas som jämförelsestörande poster. De föreslagna produktionsomläggningarna förväntas generera årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 Mkr på EBITDA-nivå, med successiv effekt under 2013 och med full effekt från någon gång under andra halvåret 2014.
Mot ovanstående bakgrund kommer Cloetta att inleda överläggningar med de lokala fackföreningarna och European Works Council.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2012 kl. 08.30.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se