Skip to content

Cloetta säljer sin distributionsverksamhet i Belgien

Cloetta har idag avyttrat sin belgiska verksamhet till Katjes International GmbH & Co. KG, Tyskland.
I och med samgåendet med LEAF har Cloetta verksamhet i Belgien genom ett belgiskt distributionsbolag vilket främst distribuerar varumärken som inte ägs av Cloetta.
Avyttringen av distributionsverksamheten är ett led i Cloettas strategi att fokusera på sina kärnvarumärken. Det ledande tuggummivarumärket Sportlife och andra varumärken som Cloetta äger kommer fortsatt att säljas och distribueras i Belgien av Katjes.
Under 2011 hade Cloettas belgiska distributionsverksamhet cirka 50 anställda och försäljning om cirka 200 Mkr, varav Cloettas egna varumärken svarade för cirka 40 Mkr. Avyttringen av distributionsverksamheten kommer att ha en begränsad påverkan på Cloettas framtida rörelseresultat och försäljningspriset är marginellt jämfört med Cloettas marknadsvärde. Avyttringen kommer att medföra en icke kassaflödespåverkande kostnad om ca 30 Mkr under första kvartalet 2012. Initialt påverkar dock transaktionen kassaflödet positivt.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, +46 70 190 00 33
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2012 kl. 13.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se