Skip to content

Cloetta utnyttjar sin option att återlösa obligationen

Som meddelat i juli 2016 avser Cloetta AB (publ) att återlösa den av bolagets utställda 1 000 Mkr säkerställda företagsobligationen som förfaller 2018 (”Obligationen”) som en del av den övergripande refinansieringen av befintliga banklån. Cloetta har därför idag med bindande verkan meddelat obligationsinnehavarna att Cloetta utnyttjar sin option att återlösa Obligationen.
Återlösandet kommer att ske den 19 september 2016 (”Dagen För Återlösen”). Totalt utestående belopp under Obligationen är 1 000 000 000 kr.
Obligationen kommer att återlösas till summan av följande belopp:
(a) 103.00 % av det nominella beloppet (dvs, 1 030 000 kr per 1 000 000 kr av innehavda obligationer), och
(b) upplupen och ej betald ränta, från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen fram till, och inklusive, Dagen För Återlösen (tillsammans, “Belopp För Återlösen”).
Avstämningsdag för obligationsinnehavarna vars obligationer ska återlösas är den 12 september 2016 och sista handelsdag för att registrera en transaktion på avstämningsdagen är 8 september 2016. I samband med återlösen kommer Obligationen att avlistas från NASDAQ Stockholms obligationslista.
Obligationen återlöses i samband med att Cloetta har ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr (”Låneavtalet”) som till del kommer att användas för att refinansiera befintliga banklån. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett brygglån om 1 000 Mkr som Cloetta avser att använda för att återlösa Obligationen. Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av Obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varar 50 Mkr år 2017.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.