Skip to content

Cloettas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Cloettas årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2008 – 31 augusti 2009 publiceras idag på Cloettas hemsida www.cloetta.se
I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägarna tillhanda under vecka 49.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller
Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2009 klockan 08.00.