Skip to content

Cloettas EBIT påverkas negativt av huvudsakligen kortsiktiga orsaker

Cloettas rörelseresultat, justerat, beräknas under det tredje kvartalet att bli 40 – 50 Mkr lägre jämfört med föregående år. Det beror främst på lägre volymer, men också högre råvarukostnader och negativa valutakursdifferenser.

Som tidigare kommunicerats i Q2-rapporten 2017 inträffade en brand i en av produktionslinjerna i fabriken i Turnhout, Belgien i juni. Skadorna på linjen har visat sig vara större än vad som inledningsvis förväntades, vilket har lett till begränsningar i produktionskapaciteten och att betydligt lägre volymer producerats. Incidenten har också skapat spridningseffekter i produktionsnätverket när både nya skift har lagts till i vissa fabriker och produktion har outsourcats för att kompensera för förlorad produktion. Detta har medfört ökad komplexitet och extra kostnader. Incidenten i fabriken skapar i vissa fall också leveransproblem vilket medför förlorad försäljning.

”Det är olyckligt att incidenten i vår fabrik i Turnhout har skapat spridningseffekter i vårt produktionsnätverk. I kombination med högre råmaterialkostnader och negativa valutakursdifferenser har detta skapat en del kortsiktiga utmaningar. Dessa utmaningar är emellertid under vår egen kontroll och vi kommer att kunna lösa dem. För att öka vår lönsamhet arbetar vi också med ett kostnadsbesparingsprogram som vi avser att lansera senare i år,” säger Henri de Sauvage-Nolting, VD Cloetta.

Den skadade produktionslinjen på fabriken i Turnhout kommer att ersättas med en ny linje som förväntas vara fullt fungerande under det andra kvartalet 2018. Merparten av den direkta kostnaden för den skadade linjen förväntas täckas av försäkringar.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 13.15 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.