Skip to content

Cloettas personalkonvertibelerbjudande övertecknat

I enlighet med tidigare offentliggjort emissionsbeslut fattat vid extra bolagsstämma i Cloetta den 20 mars 2009 har anställda i Cloetta under perioden 27 mars – 8 april 2009 erbjudits möjlighet att teckna konvertibler i Cloetta. Totalt 155 anställda har tecknat konvertibler med sammanlagt nominellt belopp om drygt 39,5 miljoner kronor. Till följd av begränsningen i fråga om maximalt tillåten kapitalutspädning om 4 procent kan konvertibellånet, med beaktande av fastställd konverteringskurs om 30,40 kronor, uppgå till högst 30,5 miljoner kronor. Personalkonvertibelerbjudandet är därmed övertecknat.
Konvertiblerna löper från den 14 maj 2009 till och med den 30 mars 2012 med en Stibor-relaterad ränta med tillägg för 2,5 procentenheter. Konvertering kan ske till B-aktier under perioden 25 februari 2011 – 25 februari 2012 till en konverteringskurs om 30,40 kronor.
– Att vi, genom detta konvertibelprogram, har skapat ett stort intresse bland de anställda till att investera i företaget är mycket glädjande, säger företagets VD Curt Petri. Jag är övertygad om att ett brett ägande bland de anställda bidrar till ett fortsatt ökat engagemang, vilket stärker våra framtidsutsikter såväl på marknaden som resultatmässigt. Förbättrad resultatutveckling och de anställdas förstärkta känsla av samhörighet med företaget är ett gemensamt intresse för såväl Cloettas anställda som dess aktieägare, avslutar Curt Petri.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2009 klockan 15.00.