Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2012

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 084 Mkr (1 043). Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (77).
Den underliggande nettoomsättningen sjönk med 1,8 procent, vilket främst förklaras av en svag marknadsutveckling.
Jämförelsestörande poster uppgick till –53 Mkr (–9). De avser i huvudsak en icke kassaflödespåverkande kostnad i samband med avyttringen av distributionsverksamheten i Belgien samt kostnader relaterade till nedläggningen av en fabrik i Danmark.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 Mkr (140), trots en betydande minskning av rörelseresultatet.
Underliggande EBITA, exklusive jämförelsestörande poster och påverkan från valutakurser, uppgick till 50 Mkr (74). Minskningen beror främst på högre råvarukostnader, som inte fullt ut kunnat kompenseras genom prisökningar.
Samgåendet mellan Cloetta och LEAF slutfördes den 16 februari 2012. Integrationsarbetet fortsätter enligt plan.
Företrädesemissionen i april fulltecknades och säljarreversen återbetalades.
För ytterligare information vänligen kontakta
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08