Skip to content

Delårsrapport kvartal 2, april-juni 2012

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 212 Mkr (1 120). Rörelseresultatet uppgick till –53 Mkr (70).
Den underliggande nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent, vilket främst förklaras av en svag marknadsutveckling.
Jämförelsestörande poster uppgick till –103 Mkr (–52). De avser i huvudsak kostnader relaterade till integrationsarbetet samt kostnader för fabriksomstruktureringar.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102 Mkr (143).
Underliggande EBITA uppgick till 53 Mkr (112). Minskningen beror främst på att högre råvarukostnader inte fullt ut kunnat kompenseras genom höjda nettopriser.
Integrationsarbetet fortsätter enligt plan. Personalneddragningar genomfördes i augusti.
Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Beslut har fattats att stänga fabrikerna i Aura, Alingsås och Gävle.
Företrädesemissionen fulltecknades.
NASDAQ OMX Stockholm beslutade att flytta Cloetta från Small Cap till Mid Cap från och med 2 juli 2012.
Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08