Skip to content

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2013

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 131 Mkr (1 212). Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 54 Mkr (–53).
  • Underliggande EBIT uppgick till 109 Mkr (49). Ökningen beror huvudsakligen på realiserade synergier och fabriksomstruktureringar.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –51 Mkr (–103) och avser kostnader för omstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –23 Mkr (125). Förändringen beror huvudsakligen på lageruppbyggnad som en del av fabriksomstruktureringarna samt påverkan av förändrade betalningsvillkor i Italien.
  • Integrationsarbetet är operationellt i allt väsentligt genomfört.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Tidigare kommunicerade besparingar kommer att ge full effekt i slutet av 2014.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08