Skip to content

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2016

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,4 procent till 1 362 Mkr (1 280), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om –0,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 2,0 procent.
  • Rörelseresultatet ökade och uppgick till 142 Mkr (130).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 Mkr (163).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,82 ggr (3,30).

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016, kl 08.00. 

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations,
    070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer,
    076-627 69 46