Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2012

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 159 Mkr (1 124). Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (129).
Den underliggande nettoomsättningen minskade med 3,2 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.
Jämförelsestörande poster uppgick till –31 Mkr (–32) och avser i huvudsak kostnader relaterade till integrationsarbetet samt kostnader för fabriksomstruktureringar.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (164). Minskningen beror huvudsakligen på planerad lageruppbyggnad som en del av fabriksomstruktureringen.
Underliggande EBITA uppgick till 128 Mkr (159). Minskningen beror främst på lägre försäljningsvolymer, ökade investeringar i marknaden samt vissa tillfälliga kostnader inom produktionen.
Integrationsarbetet fortsätter enligt plan. Personalminskningar genomfördes under kvartalet.
Fabriksomstruktureringar löper enligt plan.
Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08