Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2013

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,0 procent varav 1,6 procent från valutakursförändringar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 131 Mkr (90).
 • Underliggande EBIT uppgick till 160 Mkr (124).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till –29 Mkr (–34) och avser kostnader för omstrukturering –28 Mkr (–31) och valutakursförändringar –1 Mkr (–3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54 Mkr (93).
 • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,4 ggr (5,3).
 • Emission av ett säkerställt obligationslån om 1 000 Mkr och omförhandlade banklånevillkor minskar räntekostnaderna.
 • Integrationsarbetet är avslutat.
 • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan.

Kontakter

 • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
 • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46