Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2016

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 448 Mkr (1 459), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -0,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till -0,7 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 216 Mkr (212). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 224 Mkr (194).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 Mkr (174).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,76 ggr (3,39).
  • Danko Maras, CFO, utsågs till tillförordnad VD och koncernchef från den 1 september 2016.
  • Ett nytt låneavtal ingicks och den utestående företagsobligationen återlöstes

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.