Skip to content

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2016

  •  Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,8 procent till 1 684 Mkr (1 622), varav organisk tillväxt uppgick till 1,0 procent.
  •  Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 258 Mkr (255).
  •  Rörelseresultatet uppgick till –548 Mkr (239) främst som ett resultat av den tidigare kommunicerade nedskrivningen relaterad till Cloetta Italien om –771 Mkr.
  •  Kassaflödet för den löpande verksamheten förbättrades till 406 Mkr (367).
  •  Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,44 ggr (3,03). Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,75 kronor (0,50) per aktie.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl.08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.