Skip to content

Delårsrapport Q1, 1 september – 30 november 2008

– Nettoomsättning 457 Mkr (446)
– Rörelseresultat 38 Mkr (38)
– Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* 33 Mkr (60)
– Rörelsemarginal 8,3 % (8,5)
– Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* 7,2 % (13,5)
– Resultat före skatt 39 Mkr (39)
– Resultat efter skatt 37 Mkr (26)
– Resultat per aktie före och efter utspädning 1:53 kr (1:10)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007.