Skip to content

Ett bra första kvartal för Cloetta

Cloetta redovisar en nettoomsättning på 457 Mkr (446) för företagets första verksamhetskvartal efter separationen från Fazer Konfektyr. Kvartalet omfattar den viktiga perioden september till november, som domineras av julhandeln. Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (38). Rörelsemarginalen blev 8,3 procent (8,5). Exklusive jämförelsestörande poster främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007 uppgick rörelseresultatet till 33 Mkr (60), motsvarande en rörelsemarginal på 7,2 procent (13,5).
– Organisationen har på ett imponerande sätt ökat Cloettas försäljning, trots det stora arbete som har lagts ned på delningen av Cloetta Fazer, säger koncernchef Curt Petri. Cloettas nettoomsättning ökade med 2,5 procent och försäljningen av Cloettas tio prioriterade varumärken ökade med 4 procent.
– Denna försäljningsmässigt goda start skapar optimism inför framtiden. Det första kvartalet som inkluderar den viktiga julförsäljningen står för 30-35 procent av Cloettas försäljning och resultatmässigt står det första kvartalet för en helt dominerande andel av helårsresultatet, fortsätter Curt Petri.
– Cloettas resultat har påverkats av ökade råvarukostnader som stigit ytterligare genom försvagningen av den svenska kronan. Därför är prisökningar under 2009 i kombination med effektivitetshöjande åtgärder nödvändiga.
Till följd av delningen av Cloetta Fazer-koncernen säljer Cloetta efter den 31 december 2008 inte längre Fazers produkter. Det är på kort sikt inte möjligt att reducera omkostnaderna i motsvarande omfattning som nettoomsättningen minskar. Cloetta bedömer att rörelsemarginalen för innevarande räkenskapsår kommer att vara negativ och därmed redovisa en förlust. Medelantalet anställda uppgick vid periodens slut till 490 (531).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2009 klockan 13:30.