Skip to content

Förändringar i Cloettas finansiella rapportering från delårsrapport Q2 2017

Som ett resultat av avtalet om att sälja den italienska verksamheten har räkenskaperna och de jämförbara siffrorna för 2016 och 2017 omräknats för att återspegla resultatet för Cloetta exklusive Cloetta Italien. I kvartalsrapporten för Q2 2017 kommer den italienska verksamheten att redovisas som tillgångar för försäljning och avvecklad verksamhet. Resultaträkningen kommer att omräknas för de fyra kvartalen 2016 samt första kvartalet 2017.  

Omräknad finansiell information presenteras i bifogad fil.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 12:00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.