Skip to content

Klimatavtryck

cloetta-climate-action

Företag måste ta ansvar för sin miljöpåverkan. Det får allt större betydelse för alla våra intressenter, i synnerhet för våra kommande generationer. Som livsmedelsföretag är Cloettas verksamhet helt beroende av naturresurser och goda miljöförhållanden. Genom vår hållbarhetsagenda tar vi hänsyn till miljöaspekter i våra affärsbeslut och dagliga aktiviteter, samt har en hög ambition att förbättra vårt totala fotavtryck på planeten genom hela vår värdekedja.

Science Based Target initiative

Initiativet Science Based Targets stöder företag att sätta upp ambitiösa utsläppsmål, förenligt med Parisavtalet. Parisavtalets viktigaste mål är att stärka de globala insatserna för att avvärja hotet om klimatförändringar genom att begränsa den global uppvärmningen under detta århundrade till väl under 2° C jämfört med den förindustriella nivån samt fortsätta ansträngningarna med sikte att inte överstiga 1,5° C.

Vetenskapligt baserade klimatmål

Vi har satt upp vetenskapligt baserade klimatmål att minska våra absoluta scope 1-, 2- och 3-utsläpp med 46 procent till 2030, med 2019 som basår. Ambitionen bakom målet är att hålla vår miljöpåverkan inom ramen för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5° C.

Klimatåtgärdsprogram

Klimatåtgärdsprogrammet, som lanserades parallellt med att vi satte upp våra vetenskapligt baserade klimatmål, är Cloettas koncernomfattande arbete för att nå våra absoluta utsläppsminskningsmål inom alla tre Scope. Programmet består av olika arbetsgrupper och täcker in avdelningar från tillverkning, innovation och inköp till marknadsföring. Tanken bakom programmet är att stärka och inspirera till koncernövergripande samarbeten för att tillsammans sträva mot våra ambitiösa klimatmål. De olika arbetsgrupperna kommer att stödja varandra samt leta efter inspiration och nya lärdomar utanför bolaget, för att skapa kreativa, realistiska och innovativa sätt att nå vårt mål om en absolut minskning med 46 procent av utsläppen till 2030.