Skip to content

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2018 kl. 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 april 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 10 april 2018.
Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 85. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats www.cloetta.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.
Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cloetta.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 10 april 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 15. Val av styrelseledamöter:
  a) Lilian Fossum Biner
  b) Mikael Aru
  c) Lottie Knutson
  d) Mikael Norman
  e) Camilla Svenfelt
  f) Mikael Svenfelt
  g) Alan McLean Raleigh
 16. Val av styrelseordförande
 17. Val av revisor
 18. Förslag till regler för valberedningen
 19. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 20. Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018)
 21. Stämmans avslutande

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.