Skip to content

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 kl. 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 mars 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 29 mars 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 85. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats www.cloetta.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cloetta.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 29 mars 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av två justeringsmän

 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2018

 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet

 9. Verkställande direktörens redogörelse

 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

 12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

 14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor

 15. Val av styrelseledamöter:
  a. Lilian Fossum Biner
  b. Mikael Aru
  c. Lottie Knutson
  d. Alan McLean Raleigh
  e. Mikael Svenfelt
  f. Camilla Svenfelt
  g. Patrick Bergander

 16. Val av styrelseordförande

 17. Val av revisor
 18. Förslag till regler för valberedningen

 19. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 20. Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019)

 21. Stämmans avslutande

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.