Skip to content

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Ett anförande av styrelseordföranden och verkställande direktören riktat till Cloettas aktieägare inför årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.cloetta.com, senast den 8 mars 2021. Anförandet utgör inte en del av den formella årsstämman.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 mars 2021, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 1 april 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 1 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 25 mars 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 29 mars 2021. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Cloettas webbplats, www.cloetta.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Cloettas vägnar) tillhanda senast torsdagen den 1 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Cloetta AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cloetta.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2020
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 9. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande
 10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Förslag till regler för valberedningen
 17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Förslag till beslut om

(A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021) och

(B) överlåtelse av B-aktier i Cloetta AB (publ) under LTI 2021

 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier
 2. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.