Skip to content

Notering av Cloettas B-aktier

Aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) tas upp till handel på NASDAQ OMX First North. Efter att Cloetta avgivit sin första kvartalsrapport den 30 januari 2009, beräknas bolagets B-aktier att kunna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm, nordiska listan. Första dag för handel på NASDAQ OMX First North är beräknad till den 8 december 2008.
Vid årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ) den 25 november 2008 beslutade aktieägarna att dela ut aktierna i det helägda dotterbolaget Cloetta. Beslutet var ett led i den pågående delningsprocessen av Cloetta Fazer-koncernen.
Cloetta har ansökt om att B-aktierna i bolaget ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm, nordiska listan. NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har idag behandlat ansökan och funnit att sådan notering kan ske först efter att Cloetta avgivit sin första kvartalsrapport, vilken avser perioden 1 september – 30 november 2008. Kvartalsrapporten kommer att avges den 30 januari 2009, varefter slutligt beslut kan fattas om notering på NASDAQ OMX Stockholm, nordiska listan.
Med anledning av bolagskommitténs beslut idag kommer Cloetta att under en övergångsperiod handlas på NASDAQ OMX First North med E. Öhman J:or Fondkommission AB som certified adviser. Första dag för handel i Cloettas B-aktie är beräknad till den 8 december 2008. Utdelningen av aktierna i Cloetta kommer att ske enligt den tidplan som igår kommunicerades efter årsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) (under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ)).
En bolagsbeskrivning av Cloetta inför noteringen på NASDAQ OMX First North kommer att offentliggöras genom att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.cloetta.se, senast från och med den 3 december 2008. Bolagsbeskrivningen kommer även att finnas tillgänglig via www.ohman.se.