Skip to content

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 
I januari 2012 har 10 392 nya B-aktier emitterats i samband med det personalkonvertibelprogram som beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2009. I det fall full konvertering sker kommer totalt 1 004 889 B-aktier att emitteras fram till mars 2012.
Aktiekapitalet i Cloetta AB (publ) uppgår per den 31 januari 2012 till 121 647 890 SEK fördelat på 2 360 000 A-aktier och 21 969 578 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 45 569 578.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2012 klockan 16.00.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.