Skip to content

Omvandling av C-aktier till B-aktier i Cloetta AB (publ)

På begäran av Yllop Holding S.A. (tidigare Leaf Holding S.A.) (Not 1) (”Yllop Holding”) har samtliga Yllop Holdings 165 186 924 C-aktier i Cloetta idag omvandlats till B-aktier. C-aktierna emitterades i februari 2012 till Yllop Holding som del av köpeskillingen i Cloettas förvärv av Leaf Holland B.V. C-aktierna emitterades som en ny separat serie i samband med förvärvet eftersom Yllop Holding inte skulle erhålla teckningsrätter i Cloettas företrädesemission.
Antalet C-aktier i Cloetta har efter omvandlingen minskat från 165 186 924 till 0 medan det totala antalet B-aktier har ökat från 22 326 475 till 187 513 399. Aktiekapitalet, det totala antalet utestående aktier, samt antalet röster i Cloetta är oförändrat.
De nya B-aktierna ger inte rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen som Cloettas styrelse med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 februari 2012, beslutade om den 7 mars 2012. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Första dagen för handel med de nya B-aktierna kommer att vara den 2 april 2012.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel. 070 190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 klockan 15.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se
Not 1. Ett bolag ägt av fonder med CVC Capital Partners som rådgivare och Nordic Capital Fund V.