Skip to content

Prospekt Emission av säkerställda företagsobligationer 2013

Cloetta AB (publ) offentliggjorde den 6 september 2013 en emission av säkerställda företagsobligationer om totalt 1 000 Mkr med en löptid om fem år och ett slutligt förfall i september 2018. Obligationerna löper med en kupongränta motsvarande STIBOR (3 månader) + 3,10 %.
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.