Skip to content

Tillförordnad VD och Koncernchef Danko Maras kommentarer till resultatet för det tredje kvartalet 2016

Fortsatt förbättrat rörelseresultat
danko-maras-cloetta-imageCloettas rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 216 Mkr (212) under kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades till 14,9 procent (14,5). Periodens resultat uppgick till 108 Mkr (130). Försäljningen minskade något.
Rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades och uppgick under kvartalet till 224 Mkr (194). Rörelsemarginalen, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 15,5 procent (13,3). På rullande tolvmånaders basis uppgår rörelsemarginalen, justerat för poster av engångskaraktär, nu till 13,0 procent.
Det förbättrade rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär, beror på ökad effektivitetet i produktionskedjan samt god kostnadskontroll. Den successiva förbättringen som Cloetta uppvisat de senaste kvartalen fortsätter därmed. Resultatet före skatt har påverkats av planerade finansiella engångskostnader till följd av refinansieringen och återlösandet av obligationen. Detta kommer redan under kommande kvartal att bidra till lägre räntekostnader för Cloetta.

Minskad nettoskuld/EBITDA

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 Mkr (174) under kvartalet. Förändringen beror bland annat på engångskostnader för refinansiering. Nettoskuld/EBITDA förbättrades och uppgick till 2,76 ggr (3,39).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden var oförändrad eller utvecklades överlag svagt positivt i Sverige, Finland, Nederländerna och Italien. I Danmark och Norge var marknadsutvecklingen svagt negativ under kvartalet.

Försäljningsutvecklingen

Cloettas försäljning minskade med 0,8 procent under kvartalet varav organisk tillväxt var -0,7 procent och valuta -0,1 procent. Den minskade försäljningen beror främst på en svag försäljningsutveckling i Nederländerna och England.
Cloettas försäljning ökade i Sverige, Finland, Italien, Norge och på exportmarknaderna. I Nederländerna, England, Tyskland och Danmark samt inom kontraktstillverkningen minskade försäljningen.
Den positiva försäljningsutvecklingen i Sverige och Finland drevs främst av lösviktsgodis. I Italien ökade försäljningen för första gången sedan 2013 beroende på en stabiliserad marknadsutveckling, men marknaden är dock alltjämt relativt svag. I Norge ökade försäljningen främst inom sockerkonfektyr.
Den rapporterade minskade försäljningen i England beror delvis på ett kraftigt försvagat brittiskt pund och i Nederländerna beror det huvudsakligen på minskad försäljning av specialprodukter till lågprishandeln.

Ökade sockerpriser

Priset på socker har ökat det senaste året och i linje med vår prisstrategi måste vi därför höja priserna gentemot kunderna. Priset på hasselnötter har minskat vilket har lett till att Cloetta har gjort vissa prisjusteringar på säsongsprodukterna i Italien. Kakaopriserna har ökat något under året och priserna är alltjämt höga.

Refinansiering och inlöst obligation

Under kvartalet har Cloetta ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr. De nya lånen har under kvartalet använts för att refinansiera banklån och för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013. Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av obligationen, förväntas, exklusive de engångskostnader om ca 49 Mkr som vi redovisar i det tredje kvartalet, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017. De lägre räntekostnaderna kommer ytterligare förbättra Cloettas kassaflöde.

Lönsamheten utvecklas i rätt riktning

Mitt fokus under kvartalet har varit att säkerställa en smidig överlämning från David Nuutinen som lämnade Cloetta som VD under kvartalet samtidigt som vi säkerställer en fortsatt lönsamhetsförbättring. Jag är därför nöjd med att lönsamheten i Cloetta fortsätter att förbättras, särskilt mot bakgrund av försäljningsutvecklingen i kvartalet.
Cloettas skuldsättningsgrad har fortsatt att förbättras och vi närmar oss nu vårt finansiella mål om nettoskuld/EBITDA om 2,5 ggr.
Även om vi under året sett en stabilisering av marknaden i Italien har lönsamheten inte förbättrats. Därför följer och utvärderar vi noga utvecklingen av den italienska verksamheten.
Det är alltid vår ambition att sträva efter organisk försäljningstillväxt varje år. Fokus under det kommande kvartalet är därför att säkerställa att vi driver den viktiga säsongsförsäljningen, framförallt i Italien men även i Sverige. Lönsam tillväxt är därmed alltjämt vårt primära fokus.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.