Skip to content

Tredje kvartalet 2012: Ett steg i rätt riktning

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 159 Mkr (1 124). Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (129).
  • Den underliggande nettoomsättningen minskade med 3,2 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.
  • Underliggande EBITA uppgick till 128 Mkr (159). Minskningen beror främst på lägre försäljningsvolymer, ökade investeringar i marknaden samt vissa tillfälliga kostnader inom produktionen.

VD Bengt Baron kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet:
”Efter ett relativt svagt första halvår visar det tredje kvartalet att vi är på rätt väg. Periodens resultat var positivt även om det underliggande resultatet visar en viss nedgång jämfört med föregående år.
Marknaden var under det tredje kvartalet alltjämt utmanande, framförallt beroende på den makroekonomiska utvecklingen. För Cloetta innebär detta att den underliggande försäljningen under det tredje kvartalet minskade med 3,2 procent jämfört med föregående år.
Råvarukostnaderna är fortfarande på historiskt höga nivåer och vi har inte kunnat se någon lättnad i våra totala råvarukostnader. Vår prisstrategi, att balansera ökade råvarukostnader med höjda priser, ligger fast. Samtidigt är marknadssituationen utmanande med relativt låg eller till och med negativ tillväxt. Det har bidragit till ett ökat kampanj- och konsumenttryck. Vi har därför investerat i marknaden för att försvara våra marknadsandelar. Detta har naturligtvis påverkat vårt resultat på kort sikt.
Integrationsarbetet i Skandinavien löper enligt plan och vi har under början av hösten bildat en gemensam sälj- och marknadsorganisation i Sverige. Vi har redan kunnat se vissa positiva tecken som ett resultat av den nya organisationen som exempelvis ökad försäljningstillväxt.
När det gäller arbetet med fabriksomstruktureringarna så har fabriken i Alingsås helt slutat tillverka produkter. Målet är att vi ska ha lämnat lokalerna vid årsskiftet. Fabriken i Aura tillverkar, enligt plan, fortfarande produkter, men merparten av produkterna är förberedda för produktion i mottagande fabriker. I Gävlefabriken, som vi inte avser att stänga förrän i början av 2014, fokuseras arbetet på att upprätthålla produktion samtidigt som förberedelsearbetet för att flytta produkter pågår.
Projektet avseende fabriksomstruktureringarna är mycket omfattande då cirka 40 procent av alla produkter kommer att flyttas på mindre än två år. Självklart är detta en utmaning, vilket har haft en negativ inverkan på vår produktionseffektivitet och därmed kostnader på kort sikt.
Det tredje kvartalet var ett tydligt steg i rätt riktning. Vi genomför vår plan och jag är övertygad om att integrations- och fabriksomstruktureringsarbetet kommer att generera betydande kostnadsbesparingar, vilket på lång sikt kommer att skapa ett ännu starkare företag.”