Skip to content

Valberedning 2012

Cloettas valberedning inför extra bolagsstämma 2012
I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedningen hade inför den extra bolagsstämman den 15 februari 2012 följande sammansättning:

  • Christer Wagenius, valberedningens ordförande, utsedd av Malfors Promotor
  • Thomas Ehlin, utsedd av Nordea Fonder
  • Eva Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
  • Johan Hjertonsson, utsedd av styrelsen för Cloetta. (1)

För arbete i valberedningen har ingen särskild ersättning utgått från Cloetta till ledamöterna av valberedningen. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
(1) Johan Hjertonsson utträdde ur Cloettas styrelse i samband med att valet av nya styrelseledamöter blev giltigt den 16 februari 2012. Styrelsen utsåg den 16 februari 2012 Lennart Bylock till styrelsens representant i valberedningen inför årsstämman 2013.