Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det fjärde kvartalet 2014

Ökad försäljning, förbättrat rörelseresultat (EBIT) och mycket starkt kassaflöde.
Det är mycket tillfredsställande att Cloetta ökade såväl försäljning­en som rörelseresultatet (EBIT) under kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades markant till 262 Mkr (175), främst beroende på ökad effektivitet och minskade omstruktureringskostnader. En justering av tilläggsköpeskillingen för genomförda förvärv bidrog också till det förbättrade rörelseresultatet. Omstruktureringen som initiera­des 2012 med därtill hörande kostnader har i stort sett genomförts. Underliggande EBIT förbättrades till 244 Mkr (231).
Rörelsemarginalen förbättrades under kvartalet till 16,6 procent (12,1), vilket bidrog till att den för helåret uppgick till 10,9 procent (8,5). Den underliggande EBIT-marginalen för kvartalet förbätt­rades till 16,8 procent (16,1). För helåret förbättrades den underlig­gande EBIT-marginalen till 12,3 procent (12,0).

Mycket starkt kassaflöde

Ett annat mycket positivt tecken är att kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 290 Mkr (116). För helåret uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 500 Mkr (131) inklusive omstruktureringskostnader om cirka 55 Mkr. Det visar på styrkan i Cloettas kassagenererande förmåga.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades svagt positivt eller var oföränd­rad i de flesta länder utom i Finland och Danmark där den var svagt negativ.

Fortsatt organisk tillväxt

Cloettas försäljning ökade sammantaget med 9,6 procent under kvartalet, varav förvärv stod för 4,8 procent och valutaeffekter för 3,1 procent. Således uppgick den organiska försäljningstillväxten till 1,7 procent under kvartalet.
Försäljningen ökade eller var oförändrad på de flesta marknader under kvartalet, men minskade i Italien, Tyskland och Storbritan­nien.
I Italien minskade försäljningen för fjärde kvartalet i rad. För­säljningsminskningen och den svaga marknadsutvecklingen i Italien gör det nödvändigt att anpassa organisationen. Cloetta har därför för avsikt att minska organisationen med ca 30 personer i Italien.
Försäljningsutvecklingen var särskilt stark i Danmark, främst beroende på en mycket positiv försäljning inför storhelgerna. Även Finland uppvisade en stark försäljningsutveckling under kvartalet. Under året ökade den organiska försäljningen sammanlagt med 1,0 procent. Samtliga marknader utom Italien uppvisade tillväxt.
Försäljningen av nötter under varumärket Nutisal har utvecklats positivt under såväl kvartalet som helåret, men sammantaget har dock försäljningen av nötter minskat under året, helt beroende på minskad kontraktstillverkning. The Jelly Bean Factory har uppvisat en mycket god försäljningstillväxt för helåret.

Lösviktskoncept hos Coop snart implementerat

Utrullningen av det nya lösviktskonceptet med såväl godis som natursnacks åt Coop Sverige har startat. Allt går enligt plan och målet är att finnas på plats i de cirka 700 Coop-butikerna före påsksäsongen. Lösviktskonceptet är en viktig hävstång i Cloettas tillväxtstrategi, och förväntas öka försäljningen med ca 200 Mkr under 2015. Lösvikt står för cirka 30 procent av den totala konfek­tyrförsäljningen i Sverige.

Minskad skuldsättningsgrad

Det starka kassaflödet och förbättrade EBITDA har bidragit till en nettoskuld/EBITDA på 3,97 gånger (4,19). Det långsiktiga målet om en nettoskuld EBITDA om 2,5 gånger kvarstår. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska fortsätta att användas för amorteringar av lån, men också ge en finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv och aktieutdelningar. Nettoskuldsättningen minskade under året trots två genomförda förvärv. Dessutom har 135 Mkr av bolagets banklån amorterats under året.

Tillväxt och lönsamhet i fokus även 2015

Den organiska tillväxten i Cloetta var 1,0 procent under 2014, men sammantaget växte Cloetta med 8,6 procent på grund av förvärv och valutaeffekter. Detta visar att Cloetta har slagit in på en positiv till­växtväg. Slutförandet av det omfattande omstruktureringsprogram som påbörjades under 2012 är en annan viktig milstolpe. Försälj­ningstillväxten i kombination med minskade kostnader för omstruk­turering och kostnadskontroll har gjort att vi även under 2014 har kunnat öka vår lönsamhet.
Rörelseresultatet för helåret ökade med 38 procent till 577 Mkr (418). Nettovinsten efter skatt uppgick till 242 Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,84 kronor.
Det är min ambition att under 2015 fortsätta vägen mot lönsam tillväxt, drivet av organisk försäljningstillväxt, förvärv, nya initiativ samt fortsatt fokus på kostnadseffektivitet.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.