Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det tredje kvartalet 2014

Markant förbättrat rörelseresultat
Cloettas rörelseresultat förbättrades markant under kvartalet till 178 Mkr (131). Underliggande EBIT förbättrades också och uppgick till 178 Mkr (160). Det är mycket glädjande att se konvergensen mel­lan rörelseresultatet och underliggande EBIT, vilket huvudsakligen beror på att omstruktureringskostnaderna är på väg att upphöra.
Rörelsemarginalen förbättrades under kvartalet till 13,7 procent (11,0). Den underliggande EBIT-marginalen förbättrades till 14,9 procent (13,3). Resultatet efter skatt uppgick till 87 Mkr (86). Kassa­flödet från den löpande verksamheten förbättrades till 75 Mkr (54).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden har överlag varit svagt positiv, utom i Finland där den var fortsatt negativ beroende på en allmänt svag konjunktur­utveckling.

Förvärv driver tillväxten

Sammantaget ökade Cloettas försäljning under kvartalet med 9,1 procent, varav förvärv stod för 5,8 procent och valutaeffekter för 3,9 procent. Det innebär att den organiska försäljningen minskade med 0,6 procent under kvartalet. Trots en något negativ organisk försälj­ningsutveckling under kvartalet har Cloetta sammantaget under årets första nio månader uppvisat en organisk försäljningstillväxt. Försäljningen kan skifta från kvartal till kvartal, främst beroende på tidpunkten för lanseringar och marknadsaktiviteter.
Försäljningen har ökat eller varit oförändrad på de flesta mark­nader. Försäljningen minskade dock såväl i Sverige som i Norge. I Sverige bidrog den varma sommaren till att försäljningen av fram­förallt chokladprodukter, främst inom impulshandeln, minskade. Den minskade försäljningen i Norge beror huvudsakligen på att ett större plockgodiskontrakt upphört.
Försäljning av nötter under varumärket Nutisal har utvecklats positivt, medan kontraktstillverkningen, precis som under förra kvartalet, har minskat. Den långsiktiga strategin är, som tidigare kommunicerats, att fokusera på försäljningen av produkter under varumärket Nutisal istället för kontraktstillverkning.
The Jelly Bean Factory, som förvärvades i maj, har haft en mycket stark försäljningsutveckling, helt i linje med våra förväntningar.

Omstruktureringsarbetet slutfört

Produktionen av chokladprodukten Tupla är nu helt övertagen av fabriken i Ljungsbro. Därmed har den sista pusselbiten i fabriksom­strukturerings- och omflyttningsprogrammet, som påbörjades för drygt två år sedan, fallit på plats. Jag är mycket nöjd med sättet på vilket vi har kunnat genomföra detta mycket omfattande omstruk­tureringsarbete som i praktiken har inneburit att 40 procent av koncernens alla produkter har varit i omflyttning någon gång under projektet.

Avtal med Coop skapar tillväxt

Det avtal vi tecknat med Coop Sverige är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi inom Munchy Moments. Vi skapar därmed ett nytt lösviktskoncept med såväl godis som natursnacks vilket kommer att rullas ut i alla Coop Sveriges butiker i början av 2015. Avtalet kom­mer att öka tillväxten och också utnyttja vårt fabriksnätverk på ett än mer effektivt sätt, vilket därmed bidrar till lönsam tillväxt.

Lönsam tillväxt alltjämt i fokus

Efter ett relativt svagt första kvartal har lönsamheten successivt förbättrats under året trots en fortsatt negativ valutapåverkan. Jag är mycket nöjd med att vi under året kunnat slutföra förvärven av såväl Nutisal som The Jelly Bean Factory och att vi tecknat avtal med Coop Sverige om ett nytt lösviktskoncept. Dessa steg kommer att leda till försäljning utöver organiskt tillväxt under kommande kvartal. När fabriksomstruktureringsarbetet nu är avslutat ligger vårt fokus helt på att integrera och driva de verksamheter vi förvär­vat samtidigt som vi säkerställer en fortsatt lönsam tillväxt.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2014 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.