Skip to content

VD och koncernchef David Nuutinens kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2016

God försäljningstillväxt och förbättrat rörelseresultat.
Cloettas försäljning ökade under kvartalet, såväl organiskt som genom förvärv. Rörelseresultat (EBIT) förbättrades och uppgick under kvartalet till 142 Mkr (130). Även rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, förbättrades till 150 Mkr (133). Resultatet efter skatt ökade till 77 Mkr (66). Såväl rörelsemarginalen som rörelsemarginal, justerad förbättrades och uppgick till 10,4 procent (10,2) respektive 11,0 procent (10,4). Förbättringen av resultatet och marginalen beror huvudsakligen på ökad effektivitet i produktionskedjan, men också ökad försäljning.

Starkt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital förbättrades till 149 Mkr (100). Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital under kvartalet påverkades negativt av ett ökat varulager främst relaterat till uppbyggnad av säsongsprodukter och förändrad produktionsplanering. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därför till 114 Mkr (163). Cloettas kassagenererande förmåga understryks därmed. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska användas för amortering av lån och aktieutdelningar, men också ge en finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv.

Stabil nettoskuld/EBITDA trots aktieutdelning

Skuldsättningsgraden har minskat i förhållande till motsvarande kvartal föregående år, men är i stort sett oförändrad i förhållande till det första kvartalet 2016. Under kvartalet har aktieutdelning om 144 Mkr (–) lämnats. Nettoskuld/EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,82 gånger (3,30). Det långsiktiga målet är en nettoskuld/EBITDA om 2,5 gånger. Under kvartalet har 90 Mkr (34) amorterats.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades överlag negativt i Finland, Nederländerna, Norge och Danmark. I Sverige och Italien var marknadsutvecklingen i stort sett oförändrad under kvartalet.

God försäljningstillväxt

Cloettas försäljning ökade med 6,4 procent under kvartalet varav organisk tillväxt var 2,0 procent, förvärv av Lonka 4,9 procent och valuta –0,5 procent.
Försäljningen i kvartalet ökade i Sverige, Finland, Norge och Danmark. I Tyskland var försäljningen oförändrad. I Sverige drevs den positiva utvecklingen av såväl förbättrad distribution hos vissa kunder som ökad lösviktsförsäljning. I Finland var det lösviktsförsäljningen samt pastiller som drev den positiva utvecklingen.
Försäljningen minskade i Storbritannien, Nederländerna, Italien och på exportmarknaderna. Den rapporterade minskade försäljningen i Storbritannien beror delvis på ett försvagat brittiskt pund till följd av den brittiska Brexitomröstningen. Mindre än fem procent av koncernens omsättning kommer från Storbritannien och den påverkan som Brexitomröstningen kan komma att ha förväntas därför inte vara materiell för Cloetta. Den minskade försäljningen i Nederländerna beror på en svag marknadsutveckling. I Italien stabiliserades visserligen totalmarknaden under kvartalet, men Cloettas försäljning minskade något.

Stängning av fabriken i Dieren går enligt plan

Den planerade stängningen av fabriken i Dieren, Nederländerna, som är en del av integrationen av Lonka som förvärvades för ett år sedan, fortgår enligt plan och produktionen förväntas upphöra i slutet av 2016. Utbyggnaden av fabriken i Levice, Slovakien, som ska ta emot produktionen från Dieren i början av 2017, pågår. Som tidigare kommunicerats förväntas förvärvet av Lonka skapa årliga synergier om cirka 35 Mkr.

Fortsatt successiv förbättring

Cloetta återvänder till organisk tillväxt, vilket är mycket tillfredsställande.
Cloetta fortsätter under kvartalet den successiva förbättringen av såväl rörelseresultat som rörelsemarginal. Skuldsättningsgraden minskar i förhållande till motsvarande kvartal 2015 och är i stort oförändrad i förhållande till det första kvartalet 2016, trots att aktieutdelning gjorts under kvartalet. Därmed har ytterligare några steg tagits mot våra långsiktiga finansiella målsättningar.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
    070-190 00 33.