Skip to content

Delårsrapport Q4 2012 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 404 Mkr (1 371). Rörelseresultatet uppgick till 82 Mkr (84).
  • Den underliggande nettoomsättningen minskade med 7,4 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –122 Mkr (–116) och avser i huvudsak kostnader för fabriksomstruktureringar samt kostnader relaterade till integrationsarbetet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (45). Ökningen beror på positiva effekter av kassaflödet från förändringar i rörelsekapital.
  • Underliggande EBITA uppgick till 208 Mkr (202). Ökningen är ett resultat av genomförda prishöjningar och att synergier från sammanslagningen realiserats.
  • Integrationsarbetet fortsätter enligt plan och är nu i stort sett slutfört.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Fabriken i Alingsås stängdes under kvartalet.
  • Antalet A-aktier har minskat med 1 938 386 och antalet B-aktier ökat med samma antal, varvid antalet röster i bolaget minskade med 17 445 474 röster. Förändringen i antalet aktier och röster är ett resultat av AB Malfors Promotor begäran om konvertering av A-aktier till B-aktier.
  • 90 Mkr har amorterats på skulden under kvartalet. Total amortering under året var 358 Mkr. Ingen aktieutdelning föreslås i linje med den finansiella strategin där fokus fortsätter att vara att minska nettoskulden till 2,5 x EBITDA.