Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2013

För det tredje kvartalet i rad förbättrades det underliggande rörelseresultatet (EBIT) jämfört med föregående år.

Bolagets underliggande rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 109 Mkr (49) för kvartalet. Förbättringen beror främst på realiserade synergier från samgåendet samt fabriksomstruktureringar. Underliggande rörelsemarginal uppgick till 9,6 procent (4,0) och bruttomarginalen förbättrades till 38,4 procent (34,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –23 Mkr (125). Förändringen beror huvudsakligen på lageruppbyggnad som en del av fabriksomstruktureringarna samt påverkan av förändrade betalningsvillkor i Italien.
I enlighet med vår plan har vi under kvartalet amorterat lån med 90 Mkr.
Konfektyrmarknaden var fortsatt relativt svag under kvartalet, särskilt i Italien, Danmark och Nederländerna, men även Finland tappade fart på grund av en svag ekonomisk utveckling med fallande BNP. På de flesta övriga marknader har konfektyrmarknaden visat en svagt positiv utveckling.
Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 4,1 procent under kvartalet. Försäljningen ökade eller var relativt stabil i Nederländerna, Italien och Tyskland, men minskade i de flesta övriga länder. Den minskade försäljningen har olika förklaringar beroende på land.
Försäljningen i Sverige har i huvudsak utvecklats bra, men minskade totalt sett eftersom vi i år har valt att inte sälja säsongsprodukten ”Juliskum”. Försäljningen av plockgodis har också minskat.
Den minskande försäljningen i Danmark beror främst på ännu inte avslutade förhandlingar med en större kund. Även skiftet till gränshandeln fortsätter. I Norge minskade försäljningen temporärt till följd av en större omorganisation.
I Italien var försäljningsutvecklingen bättre än på flera kvartal, något som beror på en stark nylansering av Dietorelle. Generellt är marknadsutvecklingen dock alltjämt svag i Italien.
Integrationsarbetet är som konstaterades i föregående kvartalsrapport operationellt i allt väsentligt genomfört. Under kvartalet har avtal tecknats om köp av den externt drivna produktionslinje som idag tillverkar Tupla, vår största chokladprodukt i Finland. Produktionslinjen kommer att flyttas till Ljungsbro. Besparingarna från integrationsarbetet kommer, som tidigare kommunicerats, att successivt uppnås under 2013.
Omstruktureringsarbetet inom produktionskedjan går enligt plan. Under slutet av 2012 och början av 2013 har vi – som tidigare kommunicerats – stängt och flyttat produktionen från Alingsås i Sverige och Aura i Finland. Arbetet med att installera utrustning i Ljungsbro och Levice, Slovakien för att kunna ta emot produktion från Gävle pågår. Fokus förskjuts därför nu successivt till matchning (testkörning för att säkra smak, konsistens och utseende) av produkterna. Fabriken i Gävle planeras att stänga under första kvartalet 2014.
Vi började realisera synergierna från samgåendet och fabriksomstruktureringarna under det tredje kvartalet 2012. Därmed kommer de följande jämförbara kvartalsresultaten att innehålla sådana positiva effekter på vår resa mot en underliggande EBIT marginal på minst 14 procent.
Vi har under kvartalet också implementerat koncernens nya affärssystem i fabriken i Levice, Slovakien.
Cloetta har i nuläget begränsad finansiell flexibilitet vad gäller förvärv, men vi utvärderar dock löpande möjliga förvärv. Faktum är att vi genomförde ett mindre förvärv under kvartalet när FTF Sweets Ltd med varumärket Goody Good Stuff förvärvades.
Sammantaget kan jag konstatera att vår strategi ligger fast och vi avser att slutföra såväl samgåendet som de pågående fabriksomstruktureringarna i de kommande tre kvartalen. Efterhand som dessa aktiviteter allt mer kommer till ett slutförande får vi möjlighet att återigen helt fokusera på att driva lönsam tillväxt.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33