Skip to content

Cloettas årsredovisning 2021 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2021 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på www.cloetta.com i pdf-format samt sammanfattad i en separat digital version. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF). Årsredovisningen inkluderar Cloettas första rapportering i enlighet med EU:s taxonomiförordning, ett ramverk etablerat för att underlätta hållbara investeringar.
Denna information är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 08:00 CET.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.